آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397 شهریور 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آبان 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395
مدارس ناحیه 3 شیراز