آموزش و پرورش ناحیه 2 قم صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 2 قم در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 2 قم

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 96 دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398
مدارس ناحیه 2 قم