آموزش و پرورش ناحیه بویین زهرا صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه بویین زهرا در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه بویین زهرا

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

آذر 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397
مدارس ناحیه بویین زهرا