{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

آموزش و پرورش ناحیه 1 قزوین صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 1 قزوین در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 1 قزوین

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1396 دی 1394 دی 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1393

آزمون پیشرفت تحصیلی

اسفند 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1396

آزمون پیشرفت تحصیلی

اسفند 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1394

آزمون پیشرفت تحصیلی

اسفند 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1399 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1400 خرداد 1397 شهریور 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398 دی 1397
مدارس ناحیه 1 قزوین