آموزش و پرورش ناحیه نیکشهر صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه نیکشهر در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه نیکشهر

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397 اردیبهشت 1396 اردیبهشت 1395 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه نیکشهر