آموزش و پرورش ناحیه 2 زاهدان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 2 زاهدان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 2 زاهدان

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1394 دی 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 اردیبهشت 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه 2 زاهدان