آموزش و پرورش ناحیه 1 زاهدان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 1 زاهدان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 1 زاهدان

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 اردیبهشت 1396 اردیبهشت 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398

آزمون پیشرفت تحصیلی

دی 97 بهمن 97 آبان 1398

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1396 اردیبهشت 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397
مدارس ناحیه 1 زاهدان