آموزش و پرورش ناحیه باوی صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه باوی در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه باوی

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 97

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

مهر 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 97 اردیبهشت 1398 اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 95

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 95 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 اردیبهشت 1397 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97
مدارس ناحیه باوی
مواد اولیه ساخت سیمان، بتن و ... چیست؟
توسط BTS ARMY JIMIN Gh در 16 خرداد
اندازه اضلاع دو لوزی متشابه
توسط Setareh Derakhshan در 16 خرداد
پاسخ سوال: ?How Old are you
توسط AmirAli Dejkam در 16 خرداد
آیا ژن ها بخشی از ملکول DNA هستند؟
توسط XAyliNX ysn در 16 خرداد