آموزش و پرورش ناحیه نیشابور صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه نیشابور در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه نیشابور

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اردیبهشت 1396 اردیبهشت 1395 اردیبهشت 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1394

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اردیبهشت 1396 اردیبهشت 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1394

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396
مدارس ناحیه نیشابور