آموزش و پرورش ناحیه نیشابور صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه نیشابور در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه نیشابور

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اردیبهشت 1396 اردیبهشت 1395 اردیبهشت 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1394

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اردیبهشت 1396 اردیبهشت 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1394

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396
مدارس ناحیه نیشابور