آموزش و پرورش ناحیه نوخندان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه نوخندان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه نوخندان
مدارس ناحیه نوخندان
مفهوم برد، دامنه و هم‌دامنه تابع
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
برابری دو تابع f و g با بررسی دامنه آنها
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
قوانین دامنه توابع کسری و معادله درجه 2
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
برابری دو تابع با لحاظ قواعد و قوانین دامنه ها
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد