آموزش و پرورش ناحیه کاشمر صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه کاشمر در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه کاشمر

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398
مدارس ناحیه کاشمر