آموزش و پرورش ناحیه فریمان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه فریمان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه فریمان

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1396
مدارس ناحیه فریمان