آموزش و پرورش ناحیه ششتمد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه ششتمد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه ششتمد

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه ششتمد