آموزش و پرورش ناحیه سرخس صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه سرخس در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه سرخس

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه سرخس