آموزش و پرورش ناحیه رشتخوار صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه رشتخوار در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه رشتخوار

آزمون پیشرفت تحصیلی

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 اردیبهشت 1397 خرداد 1397 شهریور 1397 اردیبهشت 1396 خرداد 1396 شهریور 1396 اردیبهشت 1395 خرداد 1395 خرداد 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399 اردیبهشت 1396 خرداد 1396 شهریور 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398 دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

آزمون پیشرفت تحصیلی

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398
مدارس ناحیه رشتخوار