آموزش و پرورش ناحیه تربت جام صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه تربت جام در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه تربت جام

آزمون پیشرفت تحصیلی

آبان 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 اردیبهشت 1397 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395
مدارس ناحیه تربت جام