آموزش و پرورش ناحیه تربت جام صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه تربت جام در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه تربت جام

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آبان 97

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 شهریور 1397 خرداد 1396 خرداد 1395 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 اردیبهشت 1397 خرداد 1397 شهریور 1397 خرداد 1396 خرداد 1394

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آبان 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 اردیبهشت 1397 خرداد 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

بهمن 97 مهر 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395
مدارس ناحیه تربت جام