آموزش و پرورش ناحیه تبادکان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه تبادکان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه تبادکان

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 96 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396
مدارس ناحیه تبادکان