آموزش و پرورش ناحیه بردسکن صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه بردسکن در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه بردسکن

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 شهریور 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 شهریور 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه بردسکن