آموزش و پرورش ناحیه بردسکن صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه بردسکن در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه بردسکن

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 شهریور 1397 خرداد 1396

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آذر 97

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 شهریور 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه بردسکن