آموزش و پرورش ناحیه 7 مشهد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 7 مشهد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 7 مشهد

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96 دی 1398 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398
مدارس ناحیه 7 مشهد