آموزش و پرورش ناحیه زیركوه صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه زیركوه در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه زیركوه

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398
مدارس ناحیه زیركوه