آموزش و پرورش ناحیه بیرجند صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه بیرجند در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه بیرجند

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 95 دی 1397

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1395 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1396 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه بیرجند