آموزش و پرورش ناحیه دره شهر صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه دره شهر در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه دره شهر

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397
مدارس ناحیه دره شهر