آموزش و پرورش ناحیه مهاباد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه مهاباد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه مهاباد

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 خرداد 1398 خرداد 1397 شهریور 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 96 دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 شهریور 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397
مدارس ناحیه مهاباد