{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آموزش و پرورش ناحیه 1 ارومیه صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 1 ارومیه در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 1 ارومیه

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1401 اردیبهشت 1399 اردیبهشت 1397 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1400

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1402 خرداد 1401

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1401 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1402 خرداد 1401 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1401 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1400 دی 1397
مدارس ناحیه 1 ارومیه