{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_آذر #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

آموزش و پرورش ناحیه ترکمانچای صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه ترکمانچای در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه ترکمانچای

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

مرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398 دی 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398
مدارس ناحیه ترکمانچای