آموزش و پرورش ناحیه مرند صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه مرند در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه مرند

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه مرند