آموزش و پرورش ناحیه بناب صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه بناب در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه بناب

آزمون پیشرفت تحصیلی

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 اردیبهشت 1397 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398 دی 1397 دی 1396

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

مهر 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون پیشرفت تحصیلی

بهمن 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 اردیبهشت 1397 اردیبهشت 1396 اردیبهشت 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398 دی 1397 دی 1396

آزمون پیشرفت تحصیلی

آبان 97 دی 97 اسفند 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 شهریور 1395 اردیبهشت 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 شهریور 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 شهریور 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398
مدارس ناحیه بناب