آموزش و پرورش ناحیه عجب شیر صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه عجب شیر در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه عجب شیر

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

مهر 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 اردیبهشت 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398
مدارس ناحیه عجب شیر