آموزش و پرورش ناحیه اهر صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه اهر در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه اهر

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1395
مدارس ناحیه اهر