آموزش و پرورش ناحیه خسرو شهر صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه خسرو شهر در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه خسرو شهر

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه خسرو شهر