آموزش و پرورش ناحیه صوفیان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه صوفیان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه صوفیان

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398
مدارس ناحیه صوفیان