آموزش و پرورش ناحیه صوفیان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه صوفیان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه صوفیان

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398
مدارس ناحیه صوفیان