آموزش و پرورش ناحیه 5 تبریز صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 5 تبریز در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 5 تبریز

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397 اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397
مدارس ناحیه 5 تبریز