آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397
مدارس ناحیه 4 تبریز