آموزش و پرورش ناحیه 1 تبریز صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 1 تبریز در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 1 تبریز

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

اردیبهشت 1396 بهمن 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

فروردین 1397 آبان 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1395

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

مرداد 1398 اسفند 1397 اسفند 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395 خرداد 1394

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

فروردین 1398 اردیبهشت 1398 اسفند 1397 بهمن 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 اردیبهشت 1397 خرداد 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

دی 1398 بهمن 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه 1 تبریز