{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1400/10/19

طرح درس روزانه ریاضی ششم | طول و سطح

دبستان ششم ریاضی کردستان ناحیه 2 سنندج اسوه تخته بهمن 1400

اهداف کلی: آشنایی با واحدهای اندازه گیری طول و سطح
اهداف جزیی: واحدهای اندازه گیری را بشناسد و به کار بندد
تصور خوبی از طول احسام داشته باشد
واحدهای اندازه گیری طول (دسی متر) را بشناسد و بتواند آن ها را به هم تبدیل کند
واحدهای اندازه گیری سطح (دسی متر مربع) را بشناسد و تصور خوبی از هر کدام داشته باشد
بتواند واحدهای اندازه گیری سطح را به هم تبدیل کند

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

طرح درس روزانه ریاضی ششم | طول و سطح
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : طرح درس
بازدید : 1491
بروزرسانی شده در 1400/10/19