گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1400/02/25

طرح درس روزانه فصل چهارم ریاضی سوم دبستان | مفهوم تقسیم و کاربردهای آن

دبستان سوم ریاضی چهارمحال بختیاری گندمان مکتب الزینب دی 1399

هدف کلی:مهارت در مفهوم تقسیم و عبارت نویسی آن
اهداف رفتاری: دانش آموزان در پایان می توانند:
• جواب ضرب ها را سریع بیان کنند
• برای عبارت های ضرب شکل بکشند.
• در شمردن از شمارش معکوس و رو به جلو استفاده نمایند.
• به مفهوم تقسیم پی می برند.
• قادر به کشیدن شکل برای تقسیم می باشند.
• نماد تقسیم را در جایگاه درست قرار می دهند.
• در گروه همکاری می کنند.
• به مفهوم دسته و تعداد آن در تقسیم کردن پی می برند.
• تمرینات را با علاقه انجام می دهند.
• به اهمیت تقسیم در زندگی روزانه پی می برد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

طرح درس روزانه فصل چهارم ریاضی سوم دبستان | مفهوم تقسیم و کاربردهای آن
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : طرح درس
بازدید : 7752
ثبت شده در 1400/02/25