{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1400/01/12

ارزشیابی ریاضی سوم دبستان زهرای اطهر زرندیه | فصل 1: الگوها

دبستان سوم ریاضی مرکزی زرندیه زهرای اطهر 2 مهر 1399

گزاره ها:
با شناسایی رابطه صحیح بین اعداد، می تواند یک الگو را ادامه دهد.
با مفهوم الگو و نظم بین آن آشنایی داشته و توانایی استفاده صحیح از جدول الگویابی را دارد.
با مفهوم مکعب و نحوه ی ساخت آن آشنایی دارد.
با ماشین ورودی-خروجی آشنایی داشته و حاصل عبارات را به صورت صحیح به دست می‏آورد.
می تواند ساعت را به صورت صحیح نشان دهد.
با مفهوم خط تقارن آشنایی داشته و می تواند یک نقاشی متقارن را تکمیل کند.

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

ارزشیابی ریاضی سوم دبستان زهرای اطهر زرندیه | فصل 1: الگوها
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 2837
بروزرسانی شده در 1400/01/12