گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم تجربی 1403/04/15

طرح درس و فعالیت های عملکردی علوم تجربی اول دبستان حاج همایونی | درس 4: دنیای جانوران

دبستان اول علوم تجربی فارس ناحیه 1 شیراز حاج همایونی 1 آذر 1401

هدف یادگیری (تعریف عملکرد):
تشخیص و قرار دادن پوشش هر جانور با استفاده از مواد داده شده
تشخیص جانوران گیاه خوار و گوشت خوار و غذای برخی از جانوران
محل زندگی جانوران را می تواند تشخیص دهد.
به خوبی از وسایل استفاده کرده (بریدن و چسباندن)، رنگ آمیزی می کند.
نظافت شخصی و عمومی کلاس را رعایت کند.

شواهد یادگیری عملکرد:
به خوبی پر، پولک و پنبه را سر جای خود می چسباند.
جانوران داده شده را به محل زندگی خودشان وصل کرده.
هر جانور را در طبقه بندی جانوران گوشت خوار و گیاه خوار به درستی قرار داده است.
کار خود را تمیز، زیبا و منظم و به درستی انجام داده است.
نیمکت تمیز و زیر پای خود زباله نریخته باشد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

طرح درس و فعالیت های عملکردی علوم تجربی اول دبستان حاج همایونی | درس 4: دنیای جانوران
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 5

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون عملکردی
بازدید : 2022
بروزرسانی شده در 1403/04/15