{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/02/9

کاربرگ تبدیل واحدهای طول، مساحت، حجم و جرم ریاضی ششم

دبستان ششم ریاضی اسفند 1396

مفهوم طول و تبدیل واحد آن‌را می‌داند.
مفهوم سطح و تبدیل واحد آن‌را می‌داند.
مفهوم حجم و تبدیل واحد آن‌را می‌داند.
مفهوم جرم و تبدیل واحد آن‌را می‌داند.
می‌تواند به سوالات ترکیبی از طول و مساحت پاسخ دهد.

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

کاربرگ تبدیل واحدهای طول، مساحت، حجم و جرم ریاضی ششم
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 17447
بروزرسانی شده در 1399/02/9