1397/10/2

گروه های اسمی، صفت های پیشین و صفت های پسین و تشخیص آنها

فارسی هشتم دوره اول متوسطه بهمن 1397

گروه های اسمی، صفت های پیشین و صفت های پسین و تشخیص آنها


لطفا از انتشار مجدد این فایل ها در فضای مجازی خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 4

لطفا از انتشار مجدد این فایل ها در فضای مجازی خودداری کنید.

نوع آزمون : پیک آدینه
بازدید : 2271
ثبت شده در 1397/10/2