{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم تجربی 1402/01/23

طرح درس روزانه علوم تجربی ششم | درس 12: جنگل برای کیست؟

دبستان ششم علوم تجربی فروردین 1402

هدف کلی: آشنایی دانش آموز با زنجیره غذایی و تأثیر هر موجود بر زندگی دیگر موجودات.
اهداف جزئی:
1. ارتباط های ساده ای بین جانداران پیرامون خود گزارش و اهمیت محیط های طبیعی رابیان کنند.
2. ضمن گزارش ارتباط های ساده بین جانداران بتوانند اهمیت این ارتباط را در زندگی هریك از جانداران و تأثیر حفظ محیط های طبیعی در این ارتباط ها بیان کنند.
3. بتوانند تنوع ارتباط بین جانداران را گزارش کنند و وابستگی جانداران به زیستگاهشان را با ارائه گزارش یا مقاله نشان دهند.
4. دانش آموزان با نعمت های الهی آشنا می شوند و به مسئولیت خود در برابر آن ها پی می برند ) حیطه شناختی، در ارتباط با خود و خدا(
5. دانش آموزان شکرگزار نعمت های الهی باشند) عاطفی، در ارتباط با خدا(.
اهداف رفتاری:
شناختی:
1. دانش آموزان بتوانند مطالب گذشته و جدید را با هم ترکیب نمایند.
2. با نمودار زنجیره غذایی و نقش هر موجود زنده در آن آشنا شوند.
3. دلایل تغییر محیط ها در طول زمان را توضیح دهند؟
4. توانایی تجزیه و تحلیل مسائل را پیدا کنند.
مهارتی:
1. دانش آموزان بتوانند تجربیات گذشته خود را به یاد آورده و در حین عمل به کار گیرند.
2. گزارشی از اهمیت زیست بوم های طبیعی ارائه نماید.
3. بتواند گزارشی از نتایج تحقیق و یا بحث گروهی خود بنویسد.
نگرشی:
1. دانش آموزان نسبت نحوه زندگی انواع موجودات علاقه مند شود.
2. نسبت به حفظ و مواظبت از محیط زیست علاقه مند باشد.
3. قدر نعمتهای خداوند را بداند.
...

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

طرح درس روزانه علوم تجربی ششم  | درس 12: جنگل برای کیست؟
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : طرح درس
بازدید : 448
ثبت شده در 1402/01/23