گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ابوالفضل شاهزیدی

ازش بی خبریم!

ابوالفضل شاهزیدی

دانشجوی کارشناسی آموزش الهیات

استان خوزستان، شهر شوشتر

دبیرستان آیت اله شیخ جعفر شوشتری شوشتر

این صفحه 2,662 بار بازدید شده

| معلم |

  گواهینامه و افتخارات

  • رتبۀ اول جشنواره قرآن رشتۀ تفسیر در استان خوزستان سال96

  • رتبۀ اول جشنواره قرآن رشتۀ تفسیر در استان خوزستان سال97

  • رتبۀ دوم جشنواره قرآن رشتۀ تفسیر در استان خوزستان سال98

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی