{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ابراهیم صادقی شلمزاری

امروز اینجا بود!

ابراهیم صادقی شلمزاری

لیسانس آموزش ابتدایی

استان لرستان، شهر بروجرد

دبستان شهید نیازی 1 بروجرد

این صفحه 3,320 بار بازدید شده

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی