{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

محمد اسدالهی

چند روزه که پیداش نیست!

محمد اسدالهی

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

استان تهران، شهر تهران

دبستان شهید مصطفی خمینی منطقه 15 تهران

این صفحه 716 بار بازدید شده

معلم نمونه منطقه 15 تهران در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی سوم ریاضی چهارم ریاضی پنجم ریاضی ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی