سوالات آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر | کنکور 1396
ثبت شده در 16 تیر 96
بسته دروس رشته هنر سوم فنی هنرستان هنر

شامل سوالات دفترچه‌های: + عمومی + اختصاصی


کنکور هنر    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 33
سوالات و پاسخ کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1395
بروزرسانی شده در 27 تیر 95
بسته دروس رشته هنر سوم فنی هنرستان هنر

مباحث : دفترچه عمومی دفترچه اختصاصی دفترچه فرهنگ و معارف اقليت های دينی و زبان های خارجی غير انگليسی


کنکور هنر    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 196
سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر | کنکور 1394
ثبت شده در 21 خرداد 94
بسته دروس رشته هنر سوم فنی هنرستان هنر

برای دسترسی به سوالات آزمون سراسری رشته هنر و پاسخ تحلیلی آنها در 11 سال گذشته از منوی آزمون سراسری،…


کنکور هنر    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 128
سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر - کنکور 1393
ثبت شده در 9 بهمن 93
بسته دروس رشته هنر سوم فنی هنرستان هنر

این آزمون شامل سوالات کنکور سراسری رشته هنردر سال 1393 و پاسخ نامه کلیدی آن است. برای دسترسی به سوالات…


کنکور هنر    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 134
سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر - کنکور 1392
ثبت شده در 9 بهمن 93
بسته دروس رشته هنر سوم فنی هنرستان هنر

این آزمون شامل سوالات کنکور سراسری رشته هنردر سال 1392 و پاسخ نامه کلیدی آن است. برای دسترسی به سوالات…


کنکور هنر    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 68
سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر - کنکور 1391
ثبت شده در 9 بهمن 93
بسته دروس رشته هنر سوم فنی هنرستان هنر

این آزمون شامل سوالات کنکور سراسری رشته هنردر سال 1391 و پاسخ نامه کلیدی آن است. برای دسترسی به سوالات…


کنکور هنر    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 85
سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر - کنکور 1390
ثبت شده در 9 بهمن 93
بسته دروس رشته هنر سوم فنی هنرستان هنر

این آزمون شامل سوالات کنکور سراسری رشته هنردر سال 1390 و پاسخ نامه کلیدی آن است. برای دسترسی به سوالات…


کنکور هنر    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 74
سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر - کنکور 1389
ثبت شده در 9 بهمن 93
بسته دروس رشته هنر سوم فنی هنرستان هنر

این آزمون شامل سوالات کنکور سراسری رشته هنردر سال 1389 و پاسخ نامه کلیدی آن است. برای دسترسی به سوالات…


کنکور هنر    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 107
سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر - کنکور 1388
ثبت شده در 4 بهمن 93
بسته دروس رشته هنر سوم فنی هنرستان هنر

این آزمون شامل سوالات کنکور سراسری رشته هنر در سال 1388 و پاسخ نامه کلیدی آن است. برای دسترسی به سوالات…


کنکور هنر    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 83
سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر - کنکور 1387
ثبت شده در 4 بهمن 93
بسته دروس رشته هنر سوم فنی هنرستان هنر

این آزمون شامل سوالات کنکور سراسری رشته هنر در سال 1387 و پاسخ نامه کلیدی آن است. برای دسترسی به سوالات…


کنکور هنر    نوع فایل : آزمون پیشرفت تحصیلی    دانلود : 74