لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

شمار نوترون های ایزوتوپ با معلوم بودن فراوانی هر ایزوتوپ

   .. S
  24 مهر 19:40

36 پرسش 128 پاسخ 342 امتیاز
شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

عنصر x با عدد اتمی 18 و جرم اتمی میانگین36/8دارای 3 ایزوتوپ طبیعی است که یکی دارای 20 نوترون و فراوانی 20 درصدو دیگری 18 نوترون با فراوانی 70 درصد است.شمار نوترون های ایزوتوپ دیگر چقدر است؟جرم پروتون و نوترون را برابر1amuدر نظر گیرید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Afgar N
  25 مهر 11:53

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

22 نوترون دارد.

0

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Kian ♡
  25 مهر 14:48

46 پرسش 272 پاسخ 1296 امتیاز

22n

   Law Breaker
  25 مهر 10:06

7 پرسش 139 پاسخ 193 امتیاز

22 نوترون