لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تعداد کنایه ها در هر بیت

   Tara .
  22 مهر 19:35

16 پرسش 117 پاسخ 758 امتیاز
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

در کدام گزینه کنایه کمتر یافت میشود؟
۱) سبک سری که زند پیش بحر لاف وجود / اگر به باد دهد سر به جاست همچو حباب
۲)هرکه سجاده خود بر سر آب اندازد / همچو کف در نظر همت مردان پوچ است
۳)دهر سپید دست سیه کاسه ای ست صعب / منگر به خوش زبانی این ترش میزبان
۴)فلک با تنگ چشمان گوشه ی چشم دگر دارد / که چون فرزند کور آید ، شود چشم گدا روشن

(با دلیل لطفا)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   فرامرز نصیری زرندی
  23 مهر 15:58

0 پرسش 16 پاسخ 41 امتیاز

تمامی ابیات حداقل دو کنایه دارن به جز گزینه 2

1-پیش بحر لاف وجود زدن کنایه از اظهار وجود کردن پیش فرد تمام و کمال-سر به باد دادن کنایه از کشته شدن
2-سجاده بر سر اب انداختن کنایه از داشتن کرامات
3-سپید دست و سیاه کاسه بودن کنایه از دورویی -خوش زبانی کنایه از گفتار نیکو
4-گوشه چشم دگر داشتن کنایه از توجه ویژه-چشم روشن شدن کنایه از شاد و مسرور شدن

0

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   to being BEST
  22 مهر 21:29

7 پرسش 129 پاسخ 295 امتیاز

در همه ابیات در دو مصرع یا یکی از مصراع ها حداقل 2 کنایه آمده
ولی در گزینه «1» تنها کنایه بکار رفته در مصرع اول دیده میشود و در مصرع دوم کنایه به تشبیه تبدیل شده

   سید محمود حسینی
  25 مهر 10:36

0 پرسش 43 پاسخ 153 امتیاز

گزینه 1:
گزینه 2
گزینه3:
گزینه2:2تا گوشه چشم دیگری داشتن/چشم روشن شدن

   to being BEST
  24 مهر 13:30

7 پرسش 129 پاسخ 295 امتیاز

مردان پوچ هم کنایه هستااا

   Tara .
  22 مهر 23:05

16 پرسش 117 پاسخ 758 امتیاز

جواب گزینه دو هستش فقط نمیفهمم چرا