لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کلوئیدها، محلول ها و سوسپانیون ها چه ویژگی هایی دارند؟

   فیروزه مختاری
  3 مهر 18:02

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
شیمی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

1) ویژگی های کلوئیدها
2) ویژگی های محلول ها
3) ویژگی های سوسپانیون ها


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   امیرعباس علمحمدی
4 مهر 17:35

0 پرسش 60 پاسخ 59 امتیاز

کلوئید ها
۱.با تکان دادن محتویات مانند محلول ها میشوند.
۲.بر خلاف سوسپانسیون ها یا دیر مواد حل شوندشان ته نشین می‌شود یا لخته میشوند.
۳.اندازه مواد حل شده‌اشان بیش از ۱ میلی متر است.
۴.سایه نور در آنها تشکیل می‌شود و مشخص است.
محلول ها
۱.اندازه مواد حل شده‌ی آن کمتر از یک میکرون است.(فکر کنم)
۲.مواد داخل آن از هم قابل تشخیص نیستن.
۳.هیچ سایه‌ای ایجاد نمی‌کنن.
سوسپانسیون‌ها
۱.یعد از مدت کوتاهی مواد حل شده‌شان ته نشین می‌شوند.
۲.سایه شفاف ایجاد می‌کنن.
۳.اندازه مواد حل شده‌شان بین ۱ میلی متر و یک میکرون است.

   Nadia Alikhani
14 مهر 22:56

6 پرسش 15 پاسخ 82 امتیاز

کلویید ها یه جور پلی بین سوسپانسون و محلول است از نظر ناهمگنی و همچنین پخش کننده نور شیبه سوسپانسیون و از نظر پایداری و ته نشین نشدن شبیه محلول ها است

   فرامرز نصیری زرندی
4 مهر 14:54

0 پرسش 11 پاسخ 26 امتیاز

https://alaatv.com/c/8135

   aydin asgharkhah
13 مهر 22:04

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

کلویید: ناهمگن-پایدار- هم نورراپخش میکند وهم عبور-مات وکدر -متشکل ازتوده یونی ومولکولی
محلول:همگن -پایدار- نوررا عبور میدهد -متشکل ازیونها ومولکول ها
سوسپانسیون:ناهمگن -پایدار- پخش کننده نور-متشکل از ریزماده