لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

فرمول شیمیای جوهر نمک و اتانول

   پریا خضری
  30 شهریور 12:05

5 پرسش 1 پاسخ 26 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

فرمول شیمیای جوهر نمک و اتانول را بنویسید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   رضا اصغرزاده
در 1 مهر 6:35

0 پرسش 14 پاسخ 44 امتیاز

جوهر نمک = HCl
اتانول = C2H5OH

   علیرضا محمودی فرد
در 24 مهر 12:14

1 پرسش 148 پاسخ 890 امتیاز

جوهر نمک(یا هیدروکلریک اسید یا اسیدم سالیس یا موریاتیک اسید): HCl

اتانول(یا الکل اتیلیک یا اتیل الکل یا الکل میوه): C2H5OH

   امیر حسین نجفی
در 31 شهریور 12:37

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

جوهر نمک=HCl
اتانول=C2H5OH

   عرفان کاهانی
در 26 مهر 12:14

5 پرسش 29 پاسخ 59 امتیاز

جوهر نمک =HCI
اتانول=C2H5OH

   سینا محسن زاده
در 21 مهر 20:11

0 پرسش 37 پاسخ 36 امتیاز

جوهر نمک : HCL

اتانول : C2H5OH

   امیر معصومی
در 1 مهر 20:04

8 پرسش 28 پاسخ 81 امتیاز

جوهر برابر با hcl

   محمدمعراج صادقی
در 9 مهر 17:23

1 پرسش 4 پاسخ 8 امتیاز

ئدوئد