لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چند لیتر الکل را باید بسوزانیم تا از حاصل تجزیه مایع به دست آمده، 33.6 لیتر در شرایط استاندارد هیدروژن تولید گردد؟

   محمدمهدی زاهدی
  23 شهریور 23:10

16 پرسش 35 پاسخ 209 امتیاز
شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

چند لیتر الکل را باید بسوزانیم تا از حاصل تجزیه مایع بهدست آمده،33.6لیتر در شرایط استاندارد هیدروژن تولید گردد؟
C2H5OH +O2---------------------»CO2 + H2O
H2O-----------------------»H2 + O2


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد اقا
  24 شهریور 14:57

0 پرسش 5 پاسخ 25 امتیاز

۱۱.۲

   فرید خدایاری
  30 شهریور 23:18

0 پرسش 10 پاسخ 15 امتیاز

33.6lh2*1/22.4*2/2*1/3*22.4=11.2l